نماینده رسمی ذخیره ساز های qnap
info@raya-ertebat.ir +98 (21) 88 98 18 16

ذخیره ساز های QNAP

 شرکت کیونــپ در سـال 2004 تاسـیس گشـته و بــا طراحــی ســخت افــزار و مهندسی نــرم افــزار بــی نظیـر، فنــاوری هــای قابــل توجــه و محصــولات بســیار زیــادی را بــه صنعــت ذخیــره سـاز هــای تحــت شـبکه عرضــه داشــته اســت.
شرکت QNAP سیاســت گــذاری خــود را بــر ارائــه ی حافظــه هــای تحــت شــبکه (NAS) و دســتگاه ضبــط تصاویــر تحــت شــبکه (NVR) بــا ویژگــی هایــی نظیــر  اســتفاده آســان، بازدهــی و قابلیــت اطمینــان بــالا و همچنیــن ظرفیــت ذخیــره ســازی قابــل توجــه قــرار داده اســت.
کیونــپ بــا ادغــام فنــاوری و هنــر، محصولاتــی ارائــه میکنــد کــه بهــره وری را در بــه اشــتراک گــذاری فایــل هــا، مجــازی ســازی، مدیریــت ذخیــره ســازی و سیســتم هــای نظــارت تصویــری بــه طــور چشــمگیری بهبــود مــی بخشــند و همچنیــن بــا ارائــه تجربــه ای جالــب از مرکــز رســانه، ســرگرمی هــای مالتــی مدیــای کاربــران خانگــی را آســان و لــذت بخــش مــی نماینــد.دفتــر مرکــزی کیونــپ در تایــوان بــا خلاقیــت و اشــتیاق مــداوم، نــوآوری هــای ایــن شــرکت را بــه بــازار جهانــی عرضــه مــی دارد.


ذخیره ساز تحت شبکه ( NAS )

ذخیره ساز تحت شبکه (NAS) یک حافظه متصل به  شبکه است که به کاربران، اجازه ذخیره سازی وبازیابی اطلاعات را از یک محل متمرکز می دهد. دستگاه های ذخیره ساز تحت شبکه (NAS) منعطف و توسعه پذیر هستند یعنی اگر نیاز به حافظه بیشتری داشته باشید می توانید آن را به ذخیره ساز خود اضافه کنید.
ذخیره ساز های مدرن امروزی، علاوه بر ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، خدمات بسیار متنوعی را در اختیار کاربران قرار می دهند. فناوری های نوین، این دستگاه ها را قادر ساخته تا خدماتی مانند سرویس ابر (Cloud) شخصی و خصوصی، ذخیره سازی و پخش و مانیتورینگ دوربین های نظارتی، مرکز چند رسانه ای (Multimedia Center) و بسیاری از امکانات دیگر را در اختیار کاربران شبکه قرار دهند.

محصولات این کمپانی در چهار دسته تقسیم بندی شده است:Expansion Units


کلیه حقوق محفوظ است.
انصراف